Nasze szkolenia

NASZ UDZIAŁ W SZKOLENIACH, KONFERENCJACH I OGÓLNOPOLSKICH KAMPANIACH

  

   

   

   

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKOŃCZONE SZKOLENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 Szkolenie: "Ochrona danych osobowych w organizacji Pozarządowej w świetle RODO" (16.05.2018r.)

Tematy szkolenia: Źródła prawa; Bezpieczeństwo danych osobowych; Przetwarzanie danych osobowych; Zagrożenia; Dokumentacja; Narzędzia wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa; RODO w świetle prawa.

 Szkolenie: „Mediator”. *CERTYFIKAT*

 Szkolenie: „Pomoc terapeutyczna Współuzależnionym” - Instytut Psychiatrii i Neurologii.

 Szkolenie: „Dyżurny Telefonu Zaufania dla osób z problemem alkoholowym” - Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej.

 Szkolenie: „Ogólnopolskie szkolenie dla osób dyżurujących w telefonach zaufania z problemem alkoholowym i ich rodzin”. PARPA.

 „Szkolenie Dyżurnych Telefonu Zaufania” - Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej.

 „Szkolenie dla Liderów Klubowych Zarządzanie Stowarzyszeniem”.

 „Instruktor Terapii Uzależnień”. tyt. Specjalista (PROFESJA CKK).

 Kurs internetowy Uniwersytetu Warszawskiego „Psychologia motywacji COME” Uniwersytet Warszawski.

 Szkolenie: „Koordynator Programu Starszy Brat Starsza Siostra” Szkolenie: „Promocja organizacji i siebie”. *CERTYFIKAT*

 „Szkoły Treningu Umiejętności Psychospołecznych”. Instytut Psychoterapii i Edukacji INTEGRA.

 Szkolenie: „Role dzieci w rodzinach alkoholowych a sposób oddziaływania terapeutycznego w celu lepszego motywowania do zmian”.

 Szkolenie: „Pierwszy kontakt osób pełniących dyżury w klubach w kontakcie ze sprawcą, ofiarą i świadkiem przemocy”.

 Szkolenie: „Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży”.

 Szkolenie: „Animator gier i zabaw” wg programu autorskiego (Animator In creating a safe, fun, play full environment) *CERTYFIKAT* Baza Edukacyjno-Szkoleniowa T u t o r.

 Kurs: “Instruktor "Nordic Walking”. *CERTYFIKAT*

 Szkolenie dla liderów klubowych: „Motywacja do trzeźwego życia”. Szkolenie dla Liderów Klubowych: „Przemoc i co dalej”.

 Szkolenie dla liderów: „Prowadzenie i Działalność Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych”.

 Szkolenie: „Pierwszy kontakt z osobą potrzebującą pomocy”.

 Szkolenie dla liderów klubowych: "Współuzależnienie - jak można sobie pomóc".

 Szkolenie: „Ustawa o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

 Szkolenie: „Prowadzenie doradztwa dla bezrobotnych, wolontariat jako forma aktywizacji społecznej oraz prace użyteczne społecznie”.

 Szkolenie: „Rola pomagacza w klubie abstynenckim”.

 Szkolenie: „Jak tworzyć Grupy Wsparcia w klubie”.

 Szkolenie: „Wzmacnianie osób prowadzących samopomocowe działania na rzecz osób uzależnionych - PARPA, PRRA.

 Szkolenie: „Wzmacnianie kadry w prowadzeniu działań na rzecz społeczności lokalnej” - PARPA, PRRA.

 Szkolenie: „Wzmacnianie kadry w zakresie zarządzania organizacją” - PARPA, PRRA.

 „Trening interpersonalny” (Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

 Szkolenie: „Źródła finansowania organizacji pozarządowych, zarządzanie finansami stowarzyszenia”.

 Szkolenie: „Budowanie i zarządzane zespołem, zarządzanie projektowe w stowarzyszeniu”.

 Szkolenie: „Działalność gospodarcza i odpłatna, działalność statutowa, prawo pracy w stowarzyszeniach”.

 Szkolenie: ‘Praca z osobami używającymi narkotyków”.

 Szkolenie: „Praca z osobą uzależnioną”.

 Szkolenie: „Praca z rodziną osoby uzależnionej od alkoholu”.

 Szkolenie: „Warsztaty wodzirejów zabaw i wesel bezalkoholowych”.

 „Szkolenie dla Skarbników i Komisji Rewizyjnej”.

 Szkolenie: „Agresja i przemoc - przeciwdziałanie, interwencja i sposoby zastępowania agresji”.

 Szkolenie: „Wolontariat w organizacjach pozarządowych”. 

 Szkolenie: „Fundraising jako sposób finansowania organizacji pozarządowych”.

 Szkolenie Dla Liderów Stowarzyszeń Abstynenckich: "Zarządzanie Stowarzyszeniem". "Warsztat umiejętności osobowych i grupowych". "Podstawy Księgowości w stowarzyszeniach", "Integracja", "Rekreacja praktyczne umiejętności organizacji zajęć integracyjnych". "Warsztat praktycznych umiejętności tworzenia i rozliczania projektów". Szkolenie: „Współpraca z samorządami lokalnymi i instytucjami o podobnym profilu działającymi na terenie miast i gmin”.

 Szkolenie: „Podstawy profilaktyki problemowej”. *CERTYFIKAT*

 Szkolenie: „Agresja i przemoc przeciwdziałanie i interwencja”.

 Szkolenie: „Diagnoza FAS i formy pomocy dla różnych grup wiekowych”.

 Szkolenie: „Pierwszy kontakt osób pełniących dyżury w klubach w kontakcie ze sprawcą, ofiarą i świadkiem przemocy”.

 Szkolenie: „Role dzieci w rodzinach alkoholowych a sposób oddziaływania terapeutycznego w celu lepszego motywowania do zmian”.

 Szkolenie z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania i przemocy w rodzinie Jak ma pracować, aby działać zgodnie z prawem i być skutecznym”. *CERTYFIKAT*

 Szkolenie: "Dbając o skuteczność" - Działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - blok dotyczący pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, blok dotyczący zagadnień prawnych związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i alkoholizmowi, blok dotyczący oddziaływań profilaktycznych realizowanych w środowisku szkolnym, rodzinnym i środowiskowym. *CERTYFIKAT* SPS, PARPA.

 Szkolenie: „Szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie”.

 „Program Osobistego Rozwoju (PRO)”. WOTUiW w Opolu.

 Seminarium szkoleniowe: „Co mogą zrobić rówieśnicy? - Rola liderów młodzieżowych profilaktyce szkolnej i środowiskowej” (PARPA, Fundacja ETOH)

UDZIAŁ W WARSZTATACH:

Warsztaty: „Pisanie projektów”

Warsztaty: „Praca z osobą uzależnioną od alkoholu”

Warsztaty: „Asertywność”

Warsztaty: „Jak radzić się ze stresem”

Warsztaty: Warsztaty: „Komunikacja interpersonalna”

Warsztaty: „Komunikacja w rodzinie”

Warsztaty: „Jak poradzić sobie z krytyką i negatywną oceną?”, „Przeżywanie negatywnych emocji”, Umiejętność przyjmowania krytyki”, „Jak nauczyć się spokojnie reagować na krytykę”.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej: "W trosce o skuteczność działań profilaktycznych - praktyczne wskazówki i rekomendacje"

Udział w Konferencji „Zaburzenia osobowości u osób z syndromem DDA diagnoza i psychoterapia”

Udział w Konferencji „Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym”

Udział w Konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie PARPA”

Udział w Konferencji „NieFASzeruj”

Udział w Sympozjum „Dom i Szkoła Wspólne Wychowanie”

Udział w Sympozjum „Rodzina z problemem alkoholowym. Jak jej pomóc”

UDZIAŁ NASZEGO STOWARZYSZENIA W OGÓLNOPOLSKICH KAMPANIACH:

Ogólnopolska Społeczna Kampania Edukacyjno Profilaktyczna "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”

„Bezpieczne wakacje wolne od nałogów”

„Ogólnopolski Dzień Trzeźwości”

„Prowadzę jestem trzeźwy”

„Ciąża bez alkoholu”

„Ogólnopolski Tydzień Bezpieczeństwa drogowego”

„Nie sprzedajemy alkoholu nieletnim”

„Bliżej siebie dalej od narkotyków”

„Dzieciństwo bez przemocy”

  

 

 

 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.