Grupy wsparcia

Grupa wsparcia

   SAMOPOMOCOWA GRUPA WSPARCIA (Grupa Wzajemnej Pomocy)

DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW RSRA ZDROWE ŻYCIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się we czwartki (w miarę potrzeb) o godz. 17.00 w siedzibie stowarzyszenia.

W grupie zazwyczaj uczestniczy Instruktor Terapii Uzależnień.

Celem grupy jest:

- dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności

- dzielenie się wsparciem emocjonalnym - zwalczanie bezradności wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej itp.

- budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników - wymiana użytecznych informacji - pogłębianie wglądu i zrozumienia u uczestników oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań. Uczestnicy grupy dzielą się wspólnymi sprawami, troskami, informacjami, które dostarczają im istotnej pomocy w zdrowieniu. Zyskują zrozumienie od osób, które mają podobne doświadczenia.

Zasady grupy:

* Grupa tworzona jest przez osoby borykające się z podobnymi problemami

* Służy wzajemnemu pomaganiu sobie, dawaniu i otrzymywaniu wsparcia

* Można tu mówić o swoich doświadczeniach i przeżyciach, dzielić się własnymi odczuciami, własnym zdaniem - bez obaw przed krytyczną oceną

* Można tu także po prostu być, słuchać i czerpać z doświadczeń innych

* Każdego uczestnika obowiązuje zasada zachowania tajemnicy; wszystko co zostanie powiedziane w trakcie spotkań pozostaje w gronie osób biorących udział w nich

* Zwracamy się do siebie bezpośrednio, mówimy do kogoś, a nie o kimś

* Rozmawiamy o swoich problemach. Unikamy uogólnień typu: każdy, wszyscy, inni

* Nie wolno: osądzać, krytykować, oceniać, wywierać presji, nakłaniać do przyjęcia lub zmiany jakiegokolwiek wyznania, opcji politycznej, światopoglądu. Nie naruszamy cudzych granic Wzajemna pomoc jest podstawą życia społecznego rodziny. Każdy potrzebuje być akceptowany, mieć poczucie, że komuś na nim zależy i że może na kogoś liczyć.

GRUPA WSPARCIA ISTNIEJE PO TO, ABY ROZWIĄZYWAĆ WSPÓLNE PROBLEMY POPRZEZ DZIELENIE SIĘ SWOJĄ SIŁĄ, NADZIEJĄ, DOŚWIADCZENIAMI

W siedzibie stowarzyszenia odbywają się zajęcia w następujących grupach:

- Grupa informacyjno - edukacyjna dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie (motywowanie)

- Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (motywowanie, rehabilitacja)

- Grupa wspierająca abstynencję dla osób uzależnionych po terapii własnej (rehabilitacja)

- Treningi umiejętności społecznych inne zajęcia treningowe (m.in. komunikacja, radzenie sobie z emocjami, złością, przeciwdziałanie nawrotom, poczucie własnej wartości)(rehabilitacja)

Grupy Wsparcia

Grupy wsparcia na terenie Rudy Śląskiej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie oraz rodzin osób starszych i chorych

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ

Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Innych Substancji psychoaktywnych i ich Rodzin.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 771 26 44

Program terapii i leczenia uzależnień. Konsultacje i poradnictwo, leczenie ambulatoryjne. Indywidualne i grupowe, kierowanie na leczenie stacjonarne i terapię. Grupy komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego.

Świadczenia:

- terapia osób uzależnionych od alkoholu

- poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków

- poradnictwo dla członków rodziny osób uzależnionych

- terapia osób z syndromem współuzależnienia (zapisy telefoniczne lub indywidualne)

.............................................................................

Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie”, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska, tel. 32 248 03 54.

Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom.

Prowadzenie Grup Wsparcia dla członków i sympatyków stowarzyszenia - czwartek w tygodniu (w zależności od potrzeb).

Grupa informacyjno - edukacyjna dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie (motywowanie) 6 spotkań w roku.

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (motywowanie, rehabilitacja) - 2 spotkania w miesiącu.

Grupa wspierająca abstynencję dla osób uzależnionych po terapii własnej (rehabilitacja) - raz w tygodniu.

Treningi umiejętności społecznych inne zajęcia treningowe (m.in. komunikacja, radzenie sobie z emocjami, złością, przeciwdziałanie nawrotom, poczucie własnej wartości)(rehabilitacja) – 2 razy w roku.

.............................................................................

Samopomocowa Grupa Wsparcia Al-Anon, ul. Czajkowskiego 16, 41-710 Ruda Śląska. Salka parafialna przy kościele św. Wawrzyńca. - Spotkania: piątek godz. 16:30 (dzielnica - Wirek)

.............................................................................

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska, tel: 32 344 03 26.

Grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, trening radzenia sobie z agresją.

.............................................................................

Stowarzyszenie „Proethica”, ul. 11 listopada 15a, 41-705 Ruda Śląska, Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina.

Comiesięczne spotkania Grupy Wsparcia rodzin osób starszych, chorych, zależnych (demencja starcza, choroba Alzheimera i inne).

Stowarzyszenie zapewnia pomoc psychologiczną i doradztwo w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji, wsparcie osób w podobnej sytuacji życiowej. - Spotkania w każdy ostatni poniedziałek miesiąca o godz.16:00. Chętni proszeni są o wcześniejsze zgłoszenia przybycia.

.............................................................................

Stowarzyszenie Morela na Rzecz Osób Wymagających Wsparcia i Pomocy Psychologicznej, ul. Niedurnego 36, pok. 412 (IV piętro, budynek szkoły muzycznej) 41-700 Ruda Śląska, tel.: +48 503 401 325

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom doświadczającym kryzysu oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Stowarzyszenie udziela pomocy osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysu związanego z wypadkami komunikacyjnymi, wypadkami losowymi, stratą osób bliskich, doświadczeniem przemocy domowej, osobom doświadczającym PTSD " Zespół Stresu Pourazowego, osobom z obniżonym nastrojem, w depresji, przeżywającym zaburzenia lękowe, i inne choroby o podłożu psychicznym, w tym zaburzenia psychiczne, jak również w innych trudnych sytuacjach życiowych wymagających wsparcia i pomocy psychologicznej. Pomoc instytucjom i organizacjom zajmującym się osobami i rodzinami w kryzysie, oraz instytucjom i organizacjom zajmującymi się osobami z zaburzeniami psychicznymi. Wspieramy działania w zakresie opieki nad osobami i rodzinami w kryzysie, potrzebującymi wsparcia i pomocy oraz osobami z zaburzeniami psychicznymi. - Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na Alzheimera, Parkinsona i inne zaburzenia otępienne OUN - Prowadzenie grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Prowadzenie grupy wsparcia dla osób z uszkodzeniami OUN.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej zaprasza do udziału w grupie wsparcia, skierowanej do kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa wsparcia to bezpieczna przestrzeń na dzielenie się swoimi doświadczeniami i prowadzenie dialogu, prowadzona jest przez dwóch psychologów. Uczestnictwo w grupie wsparcia poprzedzone będzie spotkaniem z psychologiem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, gdzie dowiesz się więcej na temat samej grupy.

Zadzwoń i umów się: 503 060 016 32 344 03 26 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej mieści się przy ulicy Ballestremów 16 w Rudzie Śląskiej i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Pierwsze spotkanie grupy wsparcia odbędzie się w środę 29 marca o godzinie 17:00. W kolejnych tygodniach będziemy się spotykali w środy od godziny 17:00 do 19:00.